ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

21.04.2017 година (петок), амфитеатар на Деканат на Медицински факултет со почеток во 12.00 часот

Дневен ред:

12.00-12.10 Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред

12.10-12.40 Проф д-р Гоце Спасовски, ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија, Скопје
„Протеомикс во дијабетската нефропатија-рана дијагноза и превенција од прогресија кон хронична бубрежна болест“

12.40-13.00 Асс.докторанд Ирена Костовска, Институт за МЕ биохемија, Медицински факултет, Скопје
„Улога на нефрин и подокаликсин во рано откривање на дијабетичната нефропатија“

13.00-13.20 Дискусија по предавањето

13.20-14.00 Работен дел на состанокот за членовите на МЗМБЛМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – IV работилница

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Работилници

IV работилница
„Предизвици во биохемиско-молекуларната дијагностика на генетски заболувања“
хотел „Александар Палас“, Скопје | 16.09.2016 година
котизација 1200 ден (научниот собир е акредитиран со 14 бодови – ЛКМ, 10 бодови ФКМ)

ПРОГРАМА:

9.00 – 9.45  РЕГИСТРАЦИЈА

10.00-10.15  ОТВОРАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА

10.15-11.30  ПРЕТПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р Даница Лабудовиќ , науч. сор. Соња Кузмановска

10.15-10.45  Rare diseases – a challenge of the modern medicine
Проф. д-р Мирјана Кочова, ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести, Скопје, Република Македонија

10.45-11.15  Diagnostic possibilities for screening of the rare genetic diseases in Slovakia – biochemical and/or molecular-genetic approach
Assoc prof. Robert Petrovič. – Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital, Department of Molecular and Biochemical Genetics and Centre of Rare Genetic Diseases, Slovakia

11.15-11.35  Selective newborn screening for inborn errors of metabolism in the Republic of Macedonia
Науч сор. Виолета Анастасовска, Лабораторија за генетика, Оддел за ендокринологија и генетика, ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести, Скопје, Република Македонија

11.35-12.00  КАФЕ ПАУЗА

12.00-13.00  ПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: науч. сор. Светлана Цековска, доц д-р. Дејан Трајков

12.00-12.20  Genetic research in rare disorders – can we learn something about common disease from rare disease
Dr. Todor Arsov , PhD

12.20-12.40  Лабораториски пристап кон декодирање на ретките синдромски пореметувања
Доц.др. Елена  Шукарова Ангеловска, ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести, Скопје, Република Македонија

12.40-13.00  Molecular diagnosis of the rare genetic diseases
Assoc prof. Robert Petrovič,  Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital, Department of Molecular and Biochemical Genetics and Centre of Rare Genetic Diseases

13.00-13.30  КАФЕ ПАУЗА

13.30-15.00  ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р. Јасна Богданска, доц д-р, Елена Шукарова Ангеловска

13.30-13.50  Можности на молекуларната дијагностика за дијагноза на генетски заболувања
Доц. д-р. Александар Петличковски, Институт за имунологија и хумана генетика, Медицински факултет, УКИМ Скопје

13.50-14.10  Pompe disease – experience with biochemical and molecular-genetic diagnosis in Slovakia
Veronika Kramarova Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital, Department of Molecular and Biochemical Genetics and Centre of Rare Genetic Diseases

14.10-14.30  Генетски и имунолошки аспекти на аутизам
Доц д-р. Дејан Трајковски – Институт за имунологија и хумана генетика, Медицински факултет, УКИМ Скопје

14.30-15.00  ДИСКУСИЈА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

15.00-16.00  КОКТЕЛ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

12.06.2015 година (петок), амфитеатар на Деканат на Медицински факултет со почеток во 12.00 часот

Дневен ред:

12.00-12.10 Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред

12.10-12.40 маг.фарм. Снежана Марковиќ, PhD, Abbott Diagnostics Division– Beograd
„Редифинирана  прецизност – за поголема доверба при донесување на одлука при болка во гради во акутна состојба“

12.40-13.10 Доц. д-р. Марија Вавлукис, ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје
„Високо-сензитивен тропонин (High‐Sensitivity Troponin)- докази, индикации и разумна примена“

13.10-13.30 Дискусија по предавањето

13.30-14.00 Работен дел на состанокот за членовите на ЗДМСМБ