ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

12.06.2015 година (петок), амфитеатар на Деканат на Медицински факултет со почеток во 12.00 часот

Дневен ред:

12.00-12.10 Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред

12.10-12.40 маг.фарм. Снежана Марковиќ, PhD, Abbott Diagnostics Division– Beograd
„Редифинирана  прецизност – за поголема доверба при донесување на одлука при болка во гради во акутна состојба“

12.40-13.10 Доц. д-р. Марија Вавлукис, ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје
„Високо-сензитивен тропонин (High‐Sensitivity Troponin)- докази, индикации и разумна примена“

13.10-13.30 Дискусија по предавањето

13.30-14.00 Работен дел на состанокот за членовите на ЗДМСМБ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – III работилница со меѓународно учество

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Работилници

Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина има чест да Ве покани на III-та работилница со меѓународно учество со наслов „Diabetes Мellitus, преаналитика, методи, препораки и предизвици“, што ќе се одржи во хотел „Русија“, Скопје на 17.04.2015.

ПРОГРАМА:

10.00 – 10.45  РЕГИСТРАЦИЈА

11.00 – 12.15  ПРЕТПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р Даница Лабудовиќ, научен. сор. Соња Кузмановска

11.00-11.30   Preanalytical variability of the glucose concentration measurement
Nora Nikolac, Ph.D. University Department of Chemistry, Medical School University Hospital Sestre Milosrdnice, Zagreb, Croatia

11.30-12.00  Новини во примената на HbA1c како биомаркер кај Diabetes mellitus
Научен сор. д-р сци. Соња Кузмановска, ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Скопје

12.00-12.15  ДИСКУСИЈА

12.15-12.45  КАФЕ ПАУЗА

13.00- 15.00  ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р  Јасна Богданска, вон.проф Светлана Цековска

13.00-13.30  Дијагноза и класификацијана хипергликемија во бременост
др. Симонида Котларова Попоска, проф. д-р. Гордана Адамова, ПЗУ РеМедика, Скопје

13.30- 14.00  Гликемиска регулација кај деца со дијабет и гликозна интолеранција
Проф.д-р Мирјана Кочова, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести, Скопје

14.00- 14.30  Лабораториски тестови за дијагноза и скрининг на дијабетесот
Проф.д-р Татјана Миленковиќ , ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот, Скопје

14.30- 15.00  ДИСКУСИЈА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

15.00- 16.00  КОКТЕЛ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

12.12.2014 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Хотел-ресторан „Премиер-Битола“, лоциран
до ЈЗУ Клиничка болница  Битола

Дневен ред:

12.00-12.05  Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред;

12.05-12.35  Прим. д-р Љиљана Милевска, ЈЗУ Центар за јавно здравје, Битола
„Мерки за примарна превенција  на колоректален карцином во Битола“

12.35-12.45  Дискусија по предавањето

12.45-13.15  Прим. д-р Таше Трпчевски , ПЗУ Болница за гинекологија и акушерство, ИВФ центар за хумана
репродукција
„Значењето на  дијагностичката лабораторија во мониторингот на Ин витро фертилизацијата (ИВФ)
циклусите“

13.15-13.30  Дискусија по предавањето

13.30-14.00  Работен дел од состанокот за членовте на  МЗМБЛМ

14.00 – Коктел  – организиран од Кодекс – Кавадарци