COVID-19 Webinar on Laboratory Medicine

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Новости

Регистрација на следниот линк

Лабораториска дијагностика на COVID-19

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Новости

Информации поврзани со лабораториска дијагностика на COVID-19:

Линк до веб-страницата на IFCC

Поврзани документи:

Biosafety measures for preventing infection from COVID-19 in clinical laboratories: IFCC Taskforce Recommendations

Molecular, serological, and biochemical diagnosis and monitoring of COVID-19: IFCC taskforce evaluation of the latest evidence

The critical role of laboratory medicine during coronavirus disease 2019 (COVID-19) and other viral outbreaks

Diagnostic performances and thresholds: The key to harmonization in serological SARS-CoV-2 assays?

Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection

Analytical performances of a chemiluminescence immunoassay for SARS-CoV-2 IgM/IgG and antibody kinetics

Известување за проект

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Новости

Почитувани колеги,

Институтот за медицинска и експериментална биохемија е носител на проектот  “Серолошки скрининг на здравствени работници од Република Северна Македонија за присуство на IgM и IgG антитела кон SARS-CoV-2 вирусот ” ( Dépistage sérologique de COVID 19 chez les travailleurs de la santé en République de Macédoine du Nord) кофинансиран од AUF.
Сите заинтересирани за вклучување во скринингот може да се обратат на Институтот за медицинска и експериментална биохемија.

Со почит,
проф.д-р Катерина Тошеска-Трајковска
Координатор на проектот