ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

21.04.2017 година (петок), амфитеатар на Деканат на Медицински факултет со почеток во 12.00 часот

Дневен ред:

12.00-12.10 Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред

12.10-12.40 Проф д-р Гоце Спасовски, ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија, Скопје
„Протеомикс во дијабетската нефропатија-рана дијагноза и превенција од прогресија кон хронична бубрежна болест“

12.40-13.00 Асс.докторанд Ирена Костовска, Институт за МЕ биохемија, Медицински факултет, Скопје
„Улога на нефрин и подокаликсин во рано откривање на дијабетичната нефропатија“

13.00-13.20 Дискусија по предавањето

13.20-14.00 Работен дел на состанокот за членовите на МЗМБЛМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

12.06.2015 година (петок), амфитеатар на Деканат на Медицински факултет со почеток во 12.00 часот

Дневен ред:

12.00-12.10 Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред

12.10-12.40 маг.фарм. Снежана Марковиќ, PhD, Abbott Diagnostics Division– Beograd
„Редифинирана  прецизност – за поголема доверба при донесување на одлука при болка во гради во акутна состојба“

12.40-13.10 Доц. д-р. Марија Вавлукис, ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје
„Високо-сензитивен тропонин (High‐Sensitivity Troponin)- докази, индикации и разумна примена“

13.10-13.30 Дискусија по предавањето

13.30-14.00 Работен дел на состанокот за членовите на ЗДМСМБ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Стручен состанок

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Стручни предавања

12.12.2014 година (петок) со почеток во 12.00 часот во Хотел-ресторан „Премиер-Битола“, лоциран
до ЈЗУ Клиничка болница  Битола

Дневен ред:

12.00-12.05  Почеток на состанокот со усвојување на дневнот ред;

12.05-12.35  Прим. д-р Љиљана Милевска, ЈЗУ Центар за јавно здравје, Битола
„Мерки за примарна превенција  на колоректален карцином во Битола“

12.35-12.45  Дискусија по предавањето

12.45-13.15  Прим. д-р Таше Трпчевски , ПЗУ Болница за гинекологија и акушерство, ИВФ центар за хумана
репродукција
„Значењето на  дијагностичката лабораторија во мониторингот на Ин витро фертилизацијата (ИВФ)
циклусите“

13.15-13.30  Дискусија по предавањето

13.30-14.00  Работен дел од состанокот за членовте на  МЗМБЛМ

14.00 – Коктел  – организиран од Кодекс – Кавадарци