ИЗВЕСТУВАЊЕ – V работилница

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Работилници

V работилница
„Управување со медицинско-биохемиски лаборатории – насоки и предизвици“
Скопје | 03.11.2017 година

ПРОГРАМА:

9.00 – 9.45  РЕГИСТРАЦИЈА

10.00-10.10  ОТВОРАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА

10.10-12.30  ПРЕТПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р Даница Лабудовиќ , науч. сор. Соња Кузмановска

10.10-10.40  Принципи на целосно управување со квалитет во медицински лаборатории
Виш научен соработник д-р сци. Соња Кузмановска. Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина, Медицински факултет, Скопје

10.40-11.10  Extra-analytical phases quality management
Проф. д-р Зорица Шумарац, Центар за медицинска биохемија, Клинички центар Србија, Белград, Србија

11.10-11.40  Оценување на ризици заради неусогласеност, наши практики и искуства
М-р д-р спец. Маја Тодоровска, ПЗУ СИНЛАБ, Скопје

11.40-12.10 Управување со кризи, наши практики и искуства
М-р д-р спец. Анета Ѓорѓиева, ПЗУ СИНЛАБ, Скопје

12.10-12.30  КАФЕ ПАУЗА

12.30-14.30  ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: науч. сор. Светлана Цековска, д-р спец. Соња Пипонска Тројачанец

12.30-13.30 Унапредување на комуникациските вештини во лабораториски сетинг – контакт перспектива
Проф. д-р Емилија Стоименова Цаневска, Здравствен психолог, акредитиран психотерапевт, тренер и супервизор EAGT & EAP сертификација, коуч и консултант – Македонија

13.35-14.30 Унапредување на комуникациските вештини во лабораториски сетинг – дијалошка перспектива и односи со јавноста
Aнгелика Буровски, MA, MSc акредитиран психотерапевт ( EAGT & EAP сертификација), коуч и консултант – Швајцарија

14.30-15.30  КОКТЕЛ

ЖИРО-СМЕТКА НА ЗДРУЖЕНИЕ
Македонско лекарско друштво
Комерцијална банка
300000000211884
Котизација – 1200 денари
Цел на дознака: V работилница МЗМБЛМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – IV работилница

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Работилници

IV работилница
„Предизвици во биохемиско-молекуларната дијагностика на генетски заболувања“
хотел „Александар Палас“, Скопје | 16.09.2016 година
котизација 1200 ден (научниот собир е акредитиран со 14 бодови – ЛКМ, 10 бодови ФКМ)

ПРОГРАМА:

9.00 – 9.45  РЕГИСТРАЦИЈА

10.00-10.15  ОТВОРАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА

10.15-11.30  ПРЕТПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р Даница Лабудовиќ , науч. сор. Соња Кузмановска

10.15-10.45  Rare diseases – a challenge of the modern medicine
Проф. д-р Мирјана Кочова, ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести, Скопје, Република Македонија

10.45-11.15  Diagnostic possibilities for screening of the rare genetic diseases in Slovakia – biochemical and/or molecular-genetic approach
Assoc prof. Robert Petrovič. – Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital, Department of Molecular and Biochemical Genetics and Centre of Rare Genetic Diseases, Slovakia

11.15-11.35  Selective newborn screening for inborn errors of metabolism in the Republic of Macedonia
Науч сор. Виолета Анастасовска, Лабораторија за генетика, Оддел за ендокринологија и генетика, ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести, Скопје, Република Македонија

11.35-12.00  КАФЕ ПАУЗА

12.00-13.00  ПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: науч. сор. Светлана Цековска, доц д-р. Дејан Трајков

12.00-12.20  Genetic research in rare disorders – can we learn something about common disease from rare disease
Dr. Todor Arsov , PhD

12.20-12.40  Лабораториски пристап кон декодирање на ретките синдромски пореметувања
Доц.др. Елена  Шукарова Ангеловска, ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести, Скопје, Република Македонија

12.40-13.00  Molecular diagnosis of the rare genetic diseases
Assoc prof. Robert Petrovič,  Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital, Department of Molecular and Biochemical Genetics and Centre of Rare Genetic Diseases

13.00-13.30  КАФЕ ПАУЗА

13.30-15.00  ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р. Јасна Богданска, доц д-р, Елена Шукарова Ангеловска

13.30-13.50  Можности на молекуларната дијагностика за дијагноза на генетски заболувања
Доц. д-р. Александар Петличковски, Институт за имунологија и хумана генетика, Медицински факултет, УКИМ Скопје

13.50-14.10  Pompe disease – experience with biochemical and molecular-genetic diagnosis in Slovakia
Veronika Kramarova Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital, Department of Molecular and Biochemical Genetics and Centre of Rare Genetic Diseases

14.10-14.30  Генетски и имунолошки аспекти на аутизам
Доц д-р. Дејан Трајковски – Институт за имунологија и хумана генетика, Медицински факултет, УКИМ Скопје

14.30-15.00  ДИСКУСИЈА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

15.00-16.00  КОКТЕЛ

ИЗВЕСТУВАЊЕ – III работилница со меѓународно учество

Објавено од: NIXON  :  Категорија: Работилници

Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина има чест да Ве покани на III-та работилница со меѓународно учество со наслов „Diabetes Мellitus, преаналитика, методи, препораки и предизвици“, што ќе се одржи во хотел „Русија“, Скопје на 17.04.2015.

ПРОГРАМА:

10.00 – 10.45  РЕГИСТРАЦИЈА

11.00 – 12.15  ПРЕТПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р Даница Лабудовиќ, научен. сор. Соња Кузмановска

11.00-11.30   Preanalytical variability of the glucose concentration measurement
Nora Nikolac, Ph.D. University Department of Chemistry, Medical School University Hospital Sestre Milosrdnice, Zagreb, Croatia

11.30-12.00  Новини во примената на HbA1c како биомаркер кај Diabetes mellitus
Научен сор. д-р сци. Соња Кузмановска, ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија, Скопје

12.00-12.15  ДИСКУСИЈА

12.15-12.45  КАФЕ ПАУЗА

13.00- 15.00  ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА
Модератори: проф. д-р  Јасна Богданска, вон.проф Светлана Цековска

13.00-13.30  Дијагноза и класификацијана хипергликемија во бременост
др. Симонида Котларова Попоска, проф. д-р. Гордана Адамова, ПЗУ РеМедика, Скопје

13.30- 14.00  Гликемиска регулација кај деца со дијабет и гликозна интолеранција
Проф.д-р Мирјана Кочова, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести, Скопје

14.00- 14.30  Лабораториски тестови за дијагноза и скрининг на дијабетесот
Проф.д-р Татјана Миленковиќ , ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот, Скопје

14.30- 15.00  ДИСКУСИЈА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

15.00- 16.00  КОКТЕЛ