Структура

Претседател:
проф. д-р Катерина Тошеска-Трајковска

Управен одбор:
проф. д-р Катерина Тошеска-Трајковска
проф. д-р Јасна Богданска
д-р Пецко Десоски
д-р Маја Тодоровска
д-р Џемиле Хусуфи
д-р Александра Атанасова Бошку
дипл.фармацевт Никола Митевски

IFCC претставник: проф. д-р Катерина Тошеска-Трајковска
EFLM претставник: проф. д-р  Јасна Богданска
BCLF претставник: проф. д-р Даница Лабудовиќ