Стручни предавања

Назив на предавањето:
– Подобрување на квалитет на преаналитика – во квалитет веруваме
Датум на одржување: 10.5.2012 година.

Назив на предавањето:
– Плеитропен ефект од експонираноста на перфлуороалкилите, импликации врз здравјето на луѓето-приказ на некои експериментални истражувања
Датум на одржување: 15.11.2013 година.

Назив на предавањето:
– Воведување на нов тип на анализи во една дијагностичка лабораторија поврзано со интолеранција кон храна
Датум на одржување: 20.12.2013 година.

Назив на предавањата:
– Железо дефицитна анемија во општина Маврово-Ростуше
Х епцидин-хормон регулатор на метаболизмот на железото
Датум на одржување: 23.05.2014 година.