Контакт

Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина

ул. „50-та Дивизија“ бр.6  1000 Скопје

тел. +389  2 3217 303

email адреси:

информации: info@mzmblm.org.mk

претседател: president@mzmblm.org.mk

webmaster: webmaster@mzmblm.org.mk